Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Foreslår endringer i ettårsregelen for lønnsinntekter - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p><a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14/KAPITTEL_3-1#%C2%A72-1" target="_blank">Skatteloven § 2-1 tiende ledd</a> gir personer som er bosatt i Norge, adgang til å kreve å ikke betale norsk skatt av lønn opptjent i utlandet. Arbeidsopphold i utlandet må være av minst tolv måneders sammenhengende varighet.</p>
<p>Kortvarige opphold i Norge på inntil seks dager i gjennomsnitt hver hele måned er tillatt (inntil ni dager hvis oppholdet skyldes upåregnelige forhold). Regelen er praktisert slik at en ser på hele perioden arbeidsoppholdet i utlandet varer. Det betyr at det først er når arbeidsoppholdet i utlandet er avsluttet at det kan avgjøres om vilkårene for fritak er oppfylt</p>
<h3>Forslaget i høringen</h3>
<p>Departementet foreslår å endre regelen for beregning av tillatt opphold i Norge slik at tillatt opphold beregnes innenfor hvert inntektsår. Det foreslås også at vurderingen om arbeidsoppholdet «hovedsakelig» finner sted utenfor andre staters territorium, skal foretas innenfor hvert inntektsår.</p>
<p>I tillegg foreslår departementet at lønnsinntekter i form av opsjonsfordeler i arbeidsforhold ikke lenger skal omfattes av ettårsregelen.</p>
<p>Høringsfristen er <strong>10. august 2022.</strong></p>