<p>Finanstilsynets rolle er å kontrollere og godkjenne EØS-prospekt som gjelder offentlige tilbud av omsettelige verdipapir rettet mot det norske markedet og notering av omsettelige verdipapir på norsk regulert marked.</p>
<h3>De viktigste observasjonene i rapporten er:&nbsp;</h3>
<ul class="list">
<li>Forespørslene om prospekt er ofte ufullstendige eller preget av mangelfull kjennskap til regelverket eller mangelfulle forberedelser til prospektprosessen.</li>
<li>Prospektene fremstår ofte som ikke tilstrekkelig gjennomarbeidet ved innsending til Finanstilsynet.</li>
<li>Det er ofte feil eller mangler i den finansielle informasjonen i prospektene. Dette gjelder særlig prospekt som inneholder kompleks eller proforma finansiell informasjon.</li>
</ul>