Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Finanstilsynet har fått ansvar for forskriften om forenklet IFRS - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>I <a title="høringen" href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/utkast-til-horingsnotat-forenklet-anvendelse-av-ifrs/id2856457/?uid=5df1b3ec-d5cd-418d-b1c7-6b339a9b54c4" target="_blank">høringen</a> til forskriften om forenklet anvendelse&nbsp;av internasjonale regnskapsstandarder i 2021 tok Revisorforeningen opp at det bør være en årlig vurdering av forskriftens oppdateringsbehov, og foreslo å delegere oppgaven med jevnlig oppdatering til Finanstilsynet. Dette har vi nå fått gjennomslag for, og vi håper og tror at Finanstilsynet vil ha en tettere oppfølging av at forskriften blir endret når det oppstår et endringsbehov.</p>
<p>Vedtaket om delegering av myndighet til Finanstilsynet inneholder også en rekke andre hjemler til å gi forskriftsbestemmelser og enkeltvedtak innenfor Finanstilsynets områder.&nbsp;Vedtaket erstattet flere tidligere delegasjonsvedtak og gir en samlet og oppdatert oversikt over delegert myndighet til Finanstilsynet.&nbsp;Vedtaket inneholdt også ytterligere delegering av myndighet til tilsynet i enkeltsaker som skal bidra til mer effektiv saksbehandling.</p>
<p>&nbsp;</p>