<p>I meldingen redegjøres det for utviklingen i finansmarkedene og finansmarkedspolitikken i lys av målene om finansiell stabilitet, et godt og trygt tjenestetilbud til kundene, gode vilkår for finansnæringen og velfungerende kapitalmarkeder. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2021.</p>
<p>Les mer om <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/0142ad0157fc48a5a6283c9945feb82a/no/pdfs/stm202120220012000dddpdfs.pdf" target="_blank">Finansmarkedsmeldingen 2022</a>.</p>