Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 EU vurderer rammeverket for selskapsrapportering - revisjon, foretaksstyring og tilsyn - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Prosessen er innledet med innhenting av synspunkter og faktagrunnlag gjennom&nbsp; en "call for evidence" der alle kan komme med innspill. EU-kommisjonen stiller en rekke spørsmål om hvor godt de gjeldende reglene har virket og om nytten av ulike nye og endrede tiltak.&nbsp;</p>
<p>EU-kommisjonen legger opp til å fremme konkrete forslag til endringer i EU-reglene mot slutten av 2022. I så fall kan vi vente oss nye EU-regler i 2024.&nbsp;</p>
<p>Revisorforeningen har gitt egne innspill til EU-kommisjonen. Vi har dessuten bidratt til innspillene fra Accountancy Europe og Nordisk Revisorforbund.&nbsp;</p>
<h3>God bredde</h3>
<p>Revisorforeningen støtter at gjennomgangen omfatter hele "økosystemet" som skal sikre høy kvalitet på selskapsrapporteringen. Det er viktig å se rollene til selskapets organer, revisor og tilsynsorganene i sammenheng.&nbsp;&nbsp;</p>
<h3>Joint audit</h3>
<p>EU-kommisjonen spør blant annet om krav om felles revisjon fra to uavehngige revisjonsselskaper (joint audit) kan være et godt tiltak for å sikre bedre kvalitet på selskapsrapporteringen og et bredere markedet for revisjon av foretak av allmenn interesse. Vi tror ikke at et slikt tiltak vil gi noen slike fordeler, og går mot obligatorisk joint audit.</p>
<h3>Honorargrense på andre tjenester enn revisjon</h3>
<p>Etter de gjeldende reglene for revisjon av foretak av allmenn interesse, kan ikke honorar fra andre tjenester enn revisjon utgjøre mer enn 70 % av revisjonshonoraret. Vi tar opp at honorar for attestasjonstjenester bør regnes sammen med revisjonshonoraret, og ikke tas med i telleren sammen med rådgivningstjenester mv.&nbsp;</p>
<h3>Små foretak av allmenn interesse</h3>
<p>Det er stor forskjell på store og mindre børsnoterte foretak, banker og forsikringsselskaper (foreta av allmenn interesse). Vi tar opp at den gjeldende reguleringen ikke tar tilstrekkelig hensyn til dette, og at det bør ses nærmere på forenklinger for denne gruppen.</p>