Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Enkelte mindre endringer i aksjelovene fra nyttår - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Fra 1. januar 2022 skal børsnoterte selskaper offentliggjøre deltakere på generalforsamlingen, og visse allmennaksjeselskaper kan kommunisere digitalt med sine aksjeeiere.</p>
<p>I tillegg trer enkelte mindre andre endringer i kraft fra samme dato.&nbsp;</p>
<h3><b>Nye regler om aksjebok, aksjeeierregister og informasjon om aksjeeiere og deltakelse på generalforsamling</b></h3>
<p>Reglene innebærer blant annet språklige endringer i beskrivelsen av hva aksjeboken og aksjeeierregisteret skal inneholde. Det innføres også krav om at digital adresse skal legges til i aksjeeierregisteret. Denne skal ikke gis ut ved innsyn i aksjeeierregisteret. Merk at kravet om periodisk offentliggjøring av aksjeeiere ikke trer i kraft ved nyttår, men må fastsettes i forskrift.</p>
<p>Fra nyttår skal selskaper med aksjer tatt opp til handel på regulert marked offentliggjøre hvilke aksjeeiere som har deltatt på generalforsamlingen. Offentliggjøringen skal skje på selskapets internettside innen 15 dager etter generalforsamlingen. Oversikten skal vise hvilke aksjeeiere som deltar, enten selv eller ved fullmektig, og hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer. Det er ikke krav om at selskapene offentliggjør noen annen informasjon enn denne.</p>
<p>Fra nyttår fjernes også regelen om at noterte selskaper i visse tilfeller kan ha to ukers innkallingsfrist.</p>
<p>Endringer i aksjeloven § 4-5 og i allmennaksjeloven § 4-4 andre og tredje ledd, § 4-5 første, tredje, fjerde og femte ledd, og § 5-11b.</p>
<h3><b>Nye regler om kommunikasjon med aksjeeiere i allmennaksjeselskaper</b></h3>
<p>Allmennaksjeselskaper, som ikke er omfattet av verdipapirhandelloven, kan fra nyttår av benytte elektronisk kommunikasjon uten samtykke fra aksjeeierne. Det er krav om at styret informerer aksjeeierne i rimelig tid før ny kommunikasjonsmåte tas i bruk.</p>
<p>Endringer i allmennaksjeloven § 1-7, oppheving av § 18-5</p>
<h3><b>Ny regel om fristberegning</b></h3>
<p>Allmennaksjeloven oppdateres med tydeligere regler for hvordan man skal beregne antall virkedager der loven setter frister.</p>
<p>Endringer i allmennaksjeloven § 18-4</p>
<h3><b>Andre endringer</b></h3>
<p>For resterende deler av endringsloven er det behov for nærmere vurdering og utredning for å kunne fastsette dato for ikrafttredelse. Blant annet må det vurderes hvilke tekniske tilpasninger som bør gjennomføres av aktørene før de resterende endringene trer i kraft.</p>