<p>Lovendringene er gjennomført gjennom <a title="lov om endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) 30. april 2021 nr. 26" href="https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2021-04-30-26" target="_blank">lov om endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) 30. april 2021 nr. 26</a>. For nærmere informasjon om bakgrunnen for lovendringene vises det til lovforarbeidene (proposisjon 66 LS (2020-2021), NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11).</p>
<p>Det foreslås endringer i følgende standarder:</p>
<ul class="list">
<li>NRS 1 <em>Varer</em></li>
<li>NRS 3 <em>Hendelser etter balansedagen</em></li>
<li>NRS 5 <em>Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og estimatendring</em></li>
<li>NRS 17 <em>Virksomhetskjøp og konsernregnskap</em></li>
<li>NRS 18 <em>Finansielle eiendeler og forpliktelser</em></li>
<li>NRS 19 <em>Immaterielle eiendeler</em></li>
<li>NRS(F) <em>Nedskrivning av anleggsmidler</em></li>
</ul>
<p>NRS foreslår å ta inn noe mer veiledning på enkelte punkter i standardene, hovedsaklig i tilknytning til lovendringene.&nbsp;De viktigste er omtalt i høringsbrevet som kan lastes ned fra <a title="www.regnskapsstiftelsen.no" href="https://www.regnskapsstiftelsen.no/horing-endringer-i-flere-regnskapsstandarder-i-2022-som-folge-av-endringer-i-regnskapsloven/" target="_blank">www.regnskapsstiftelsen.no</a> sammen med høringsutkastene til endrede standarder.</p>
<p>Vurderingen av behovet for endringer i NRS 16 Årsberetning, og følgeendringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak og NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner på grunn av lovendringene gjenstår.</p>
<p>Se også vårt <a title="eKurs om endringer i regnskapsloven og regnskapsstandardene" href="/link/81db088918e149ce8145bfe68f1d1cf1.aspx" target="_blank">eKurs om endringer i regnskapsloven og regnskapsstandardene</a> for en grundig gjennomgang av endringene.</p>
<h4>Har du innspill til oss?</h4>
<p>Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du&nbsp;<a href="/link/96ef35b15ac44c86834654b13f97386d.aspx">registrere ny fagsak</a>&nbsp;(medlemmer) eller kontakte</p>
<div class="epi-contentfragment">Signe Haakanes m/kontaktinfo</div>