Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Endring i forskrift om strømstøtte til næringslivet - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Ny kontrollhandling:</p>
<p class="mb-3 min-h-paragraph"><span>"<strong>Kontrollhandlinger for oppgitt strøm- og fjernvarmekostnad første halvår 2022</strong></span></p>
<p class="mb-3 min-h-paragraph">Kontroller om alle vedlagte fakturaer (januar til juni 2022) er utstedt til foretaket som søker. Dersom ikke forbruket av strøm eller fjernvarme eller kostnadene til strøm eller fjernvarme fremgår av faktura utstedt til søker, kontroller om det foreligger dokumentasjon som viser forbruket av strøm eller fjernvarme og kostnadene til strøm eller fjernvarme.</p>
<p class="mb-3 min-h-paragraph">Kontroller om samlet energikostnad fra fakturaene eller dokumentasjonen er i samsvar med søknaden."&nbsp;</p>
<p class="mb-3 min-h-paragraph">«Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter» har nå fått en ny § 2-11 om viderefakturering:</p>
<p style="margin-left: 30px;"><strong>(1)</strong> Et foretak kan søke om tilskudd på bakgrunn av kostnader til strøm eller fjernvarme som fremgår av faktura utstedt til foretaket og/eller faktura utstedt til et annet foretak, men hvor kostnadene til strøm eller fjernvarme er viderefakturert til førstnevnte foretak. Med dette menes at fakturaer for forbruk av strøm eller fjernvarme som skal legges til grunn for beregning av strømintensitet jf. § 2-1, for vurderingen av om vilkåret i § 2-2 er oppfylt, og i beregning av tilskudd etter § 3-1, skal være utstedt til søker eller til foretaket som har viderefakturert kostnadene til strøm og fjernvarme til søker.</p>
<p style="margin-left: 30px;"><strong>(2)</strong> Det kan ikke søkes om tilskudd flere ganger for de samme kostnadene til strøm eller fjernvarme, eller det samme forbruket av strøm eller fjernvarme. Med dette menes at et foretak som viderefakturerer kostnader til strøm eller fjernvarme til et annet foretak ikke kan søke om tilskudd på bakgrunn av de viderefakturerte kostnadene, dersom sistnevnte foretak søker om tilskudd basert på de viderefakturerte kostnadene.</p>
<p style="margin-left: 30px;"><strong>(3)</strong> Dersom det søkes om tilskudd på bakgrunn av viderefakturerte strøm- og/eller fjernvarmekostnader og det av faktura utstedt til søker ikke fremgår de relevante kostnadene til strøm eller fjernvarme jf. § 1-8 andre ledd, det relevante forbruket av strøm eller fjernvarme jf. § 1-8 tredje ledd, eller støtteberettiget pris på strøm jf. § 1-8 fjerde ledd, skal disse størrelsene beregnes med bakgrunn i underliggende faktura fra strømleverandør og/eller nettselskap eller fjernvarmeleverandør som er utstedt til foretaket som har viderefakturert strøm- og/eller fjernvarmekostnadene, i tråd med hvordan kostnadene er fordelt til søker.</p>
<p style="margin-left: 60px;"><strong>a.</strong> Støtteberettiget pris skal i beregninger etter dette ledd regnes som gjennomsnittlig fakturert pris i kroner per kWh vektet opp mot forbruk for den relevante perioden, eksklusive nettleie, påslag, fastledd og avgifter, slik det fremgår av faktura fra strømleverandør og/eller nettselskap eller fjernvarmeleverandør utstedt til foretaket som har viderefakturert kostnadene til strøm eller fjernvarme.</p>
<p style="margin-left: 60px;"><strong>b.</strong> Tilskuddsmyndigheten kan fastsette nærmere bestemmelser om beregninger etter dette ledd.</p>
<p style="margin-left: 30px;"><strong>(4)</strong> Søker skal bekrefte og dokumentere at vilkåret i andre ledd er oppfylt. Søker skal dokumentere eventuelle beregninger etter tredje ledd. § 4-4 sjette og sjuende ledd skal gjelde tilsvarende for dokumentasjon etter dette ledd.</p>
<p style="margin-left: 30px;"><strong>(5)</strong> Foretak som formelt anses som sluttbruker av strøm eller fjernvarme og som mottar tilskudd under denne forskriften, men som viderefakturerer sine utgifter til reelle sluttbrukere av strømmen eller fjernvarmen, eksempelvis til leietakere, skal sørge for at tilskudd kommer de reelle sluttbrukere av strømmen eller fjernvarmen til gode.</p>