<p>Forslaget vil i praksis føre til at alle klager avgjøres i alminnelig nemnd med mindre nemndas ledelse mener saken skal behandles i stor nemnd. Forslaget er et resultat av at det er behov for å redusere saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda.</p>
<p>Revisorforeningen støtter forslagene, men med den klare forutsetning at det etableres rammer som sikrer forsvarlig sammensetning av alminnelig avdeling i Skatteklagenemnda i den enkelte sak. Det må utpekes personer med god kompetanse innenfor det området saken gjelder. Videre må det gis klare føringer for hvilke saker som skal behandles av stor avdeling.&nbsp;</p>
<p>Revisorforeningen påpeker og at vedtak av prinsipiell betydning må publiseres. Innsikt i Skatteklagenemndas vedtak kan ha en viktig verdi som veiledning og rettskilde. Vedtakene bør imidlertid fremstilles på en mer kortfattet og brukervennlig måte enn slik vedtakene publiseres i dag.&nbsp;</p>