Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Endret forskrift om forenklet IFRS - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p><span>Forskriften har virkning for regnskapsår som begynner den 1. januar 2022 eller senere, med mulighet for tidligere anvendelse.&nbsp;<span>Ved tidliganvendelse av den nye forskriften, skal dette fremgå i forskrift.</span></span></p>
<p>Ved anvendelse av tidligere forskrift for regnskapsår avsluttet 31. desember 2021 eller tidligere, gjelder adgangen i § 3-2 nr. 3 til 7 og § 3-3 i den tidligere forskriften&nbsp;til å fravike måle- og innregningsregler i IAS 39 tilsvarende for å fravike IFRS 9.&nbsp;</p>
<h3>Revisorforeningens høringssvar</h3>
<p>Revisorforeningen støttet i høringen i hovedsak de foreslåtte endringene i forskriften. Vi ser behov for en årlig vurdering av forskriftens oppdateringsbehov, og tar opp enkelte andre forhold i høringssvaret.</p>
<p>Revisorforeningen foreslår å presisere at unntaket fra å anvende forskriften for foretak under tilsyn av Finanstilsynet, er begrenset til foretak som er underlagt særskilt regnskapsregulering. Blant annet revisjonsselskaper og regnskapsførerselskaper er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, men ikke underlagt særskilt regnskapsregulering. Enkelte revisjonsselskaper og regnskapsførerselskaper avlegger regnskapene etter forenklet IFRS.&nbsp;</p>
<p>Det bør innføres et frivillig unntak fra IFRS 9 for konserninterne finansielle garantikontrakter, med henvisning til NRS 13.&nbsp;</p>
<p>Revisorforeningen foreslår at det gjøres en vurdering av om foretak som er på Euronext Growth og lignende markedsplasser bør være underlagt tilsvarende opplysningskravene som i IAS 33 om resultat pr. aksje og IFRS 8 segmentinformasjon også om de avlegger regnskap etter god regnskapsskikk.</p>
<p>Videre mener vi&nbsp;at forenklingene som gjelder selskapsregnskapene bør gjelde tilsvarende for underkonsernregnskaper som utarbeides, dersom underkonsernet inngår i et konsern hvor konsernregnskapet er utarbeidet etter IFRS eller forenklet IFRS.&nbsp;</p>
<h4>Høringsforslaget</h4>
<p>Finanstilsynet har utarbeidet <a title="Høringsnotatet om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstadarder" href="https://www.regjeringen.no/contentassets/e1d2c57df1d54225ab04666c91d4f986/horingsnotat.pdf" target="_blank">høringsnotatet om&nbsp;endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstadarder</a>.</p>
<p>Med unntak av svært begrensede endringer i 2018, 2019 og 2020, ble det sist gjort en større gjennomgang og oppdatering av forskriften i 2014. Det er behov for en ny gjennomgang som følge av endringer i IFRS, og det er behov for oppdaterte henvisninger til regnskapsstandardene.&nbsp;</p>
<p>Finanstilsynet foreslår følgende materielle endringer:</p>
<ul class="list">
<li>Unntak fra IFRS 16 Leieavtaler for konserninterne leieavtaler for leietaker.</li>
<li>Unntaket fra å benytte virkelig verdiopsjonen når betingelsene er oppfylt i overliggende konsernselskap foreslås opphevet.</li>
<li>Krav til noteopplysninger etter IFRS 3 Virksomhetssammenslutning foreslås opphevet</li>
<li>Krav til noteopplysninger etter IFRS 7 om sikring foreslås unntatt</li>
<li>Krav til noteopplysninger som følge av fortolkninger godkjent av International Accounting Standards Board foreslås opphevet</li>
</ul>
<h4><span>Har du innspill til oss?</span></h4>
<p>Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du&nbsp;<a href="/link/96ef35b15ac44c86834654b13f97386d.aspx">registrere ny fagsak</a>&nbsp;(medlemmer) eller kontakte</p>
<div class="epi-contentfragment">Signe Haakanes m/kontaktinfo</div>
<p>&nbsp;</p>