<p>Finansdepartementet har uttalt seg om kravene til dokumentasjon for merverdiavgiftskompensasjon ved lovpålagte tjenester. Departementet uttaler seg om adgangen til å sladde sensitiv informasjon i tildelingsvedtakene og om muligheten for å legge frem en oppstilling fra kommunen i steden for de enkelte vedtakene.</p>
<p>&nbsp;</p>