<p>Ny tollovgivning trer i kraft 1.1.2023. Tollbehandlingen vil bli mer digital.</p>
<p>I dette&nbsp;høringsnotatet redegjør vi for Tolletatens gjennomføringsplan for digitalisering av informasjonsflyten i den grensekryssende vareførselen, herunder forslag til utfasing av&nbsp;direktekjøringsordningen og innføring av digital melde- og opplysningsplikt.</p>
<p>Tolletaten ber særlig om synspunkter og innspill på:</p>
<ul>
<li>Hvordan vurderes tidsplanen for utfasing av direktekjøringsordningen? Hvilke&nbsp;utfordringer og muligheter gir den? Dekkes behovet for unntaksordninger?</li>
<li>Hvordan vurderes innføringsplanen for innføring av digital melde- og opplysningsplikt&nbsp;tidsmessig? Hva er utfordringene? Dekkes behovet for unntaksordninger?</li>
<li>Vil en digitalisering medføre omfattende endringer for bedriften? I tilfelle hvilke?</li>
<li>Hva er de største kostnadsdriverne for bedriften på kort og lang sikt?</li>
<li>Krav til informasjon for oppfylling av digital melde- og opplysningsplikt og til&nbsp;prosedyren tollager</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Høringsfristen er 1. november 2022</p>
<p>&nbsp;</p>