Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Differensiert arbeidsgiveravgift og foretak i økonomiske vansker - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Adgangen til å betale arbeidsgiveravgift med redusert sats eller 0-sats regnes som statsstøtte etter EØS-avtalen. Statsstøtten vil være differansen mellom den reduserte avgiften og avgift beregnet etter full avgiftssats (14,1 %).</p>
<p>Utgangspunktet i EØS-avtalen er at det er forbudt å gi statsstøtte til næringsvirksomhet. Enkelte former for statsstøtte kan likevel tillates forutsatt at støtten ikke gis til bedrifter som ikke er økonomisk bærekraftige uten støtten. Dette er grunnen til at EØS-reglene har et generelt forbud mot å gi støtte til foretak i økonomiske vansker. Se likevel nedenfor om fribeløpet.</p>
<h3><b>Økonomiske vansker</b></h3>
<p>Etter Skattedirektoratets avgiftsmelding punkt. 4.5, jf. ESAs retningslinjer for foretak i vanskeligheter punkt 20, anses et foretak å være i økonomiske vanskeligheter dersom det uten statlig støtte med stor sannsynlighet vil måtte innstille sin virksomhet på forholdsvis kort sikt. Foretaket anses å være i økonomiske vanskeligheter dersom ett eller flere av følgende forhold er til stede:</p>
<ul class="list">
<li>minst halve den tegnede selskapskapitalen (herunder overkurs) i AS er tapt som følge av underskudd</li>
<li>minst halve den regnskapsmessige egenkapitalen i ANS mv. er tapt som følge av underskudd</li>
<li>foretaket er insolvent eller under konkursbehandling</li>
<li>foretak som ikke er små og mellomstore regnes dessuten å være i økonomiske vanskeligheter hvis de de siste to år har hatt:
<ul>
<li>en gjeldsandel, dvs. et forhold mellom bokført gjeld og egenkapital, på over 7,5, og</li>
<li>en EBITDA-rentedekningsgrad på under 1,0.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Reglene har vært inntatt i Skattedirektoratets avgiftsmelding siden 1. juli 2014, men kjennskapet til reglene har nok vært mangelfull.</p>
<p>Reglene praktiseres helt skjematisk. Det tas utgangspunkt i bokførte verdier. Dette gjelder selv om det er betydelige merverdier i eiendelene slik at den reelle egenkapitalen er mer enn solid nok, og selv om det er åpenbart at selskapet ikke vil måtte innstille virksomheten på forholdsvis kort eller mellomlang sikt uten statlig støtte.</p>
<h3><b>Unntak for nyetablerte og foretak som kom i økonomiske vansker i 2020 og 2021</b></h3>
<p>ESAs regelverk har to viktige unntak fra reglene om forbud mot å gi støtte til foretak i økonomiske vansker. Det gjelder for det første nyopprettede foretak de første tre årene etter oppstart. Videre gjelder et generelt unntak for koronaårene 2020 og 2021, forutsatt at foretaket ikke falt inn under definisjonen av å være i økonomiske vansker pr. 31. desember 2019.</p>
<h3><b>Fribeløp</b></h3>
<p>Foretak i økonomiske vansker kan imidlertid benytte redusert sats inntil et årlig fribeløp på kr 500&nbsp;000, jf. avgiftsmeldingen punkt 6.4.</p>
<p>Foretak som anses å være i vanskeligheter, må benytte beregningskode «Sektorunntatt aktivitet» ved innrapportering i a-meldingen. Foretaket kan da fortsette å bruke differensierte satser inntil differansen mellom avgift beregnet etter høyeste sats (14,1 %), og avgift beregnet etter differensiert sats overstiger kr 500 000. Når fribeløpet er brukt opp må foretaket gå over til å benytte høy sats resten av året.</p>