Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Det må bli slutt på overprising av gebyrene i Brønnøysundregistrene - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<h3>Vi støtter ny gebyrstruktur</h3>
<p>Revisorforeningen støtter en ny gebyrstruktur i Brønnøysundregistrene som skal sikre at gebyrinntektene ikke overstiger kostnaden ved å produsere og levere de ulike tjenestene. Riktig kostnadsfordeling mellom registrene er en forutsetning for dette.&nbsp;</p>
<h3>Overprising av gebyrer</h3>
<p>Det er et skritt i riktig retning at overprisingen av enkelte gebyrer reduseres. Overprising, dvs. at gebyrinntektene overstiger kostnadene med tjenesten, er en skjult form for skattlegging. Revisorforeningen er skuffet over at ikke Regjeringen tydeligere signaliserer at den nå vil ha slutt på skjult beskatning gjennom overprisede gebyrer på Brønnøysundregistrenes tjenester.</p>
<h3>Gebyr for innsending av årsregnskap</h3>
<p>For innsendte årsregnskap er det for 2020 beregnet at et årlig gebyr på om lag 160 kroner vil dekke kostnaden for Regnskapsregisteret, men det foreslås at innsending fortsatt skal være gebyrfri og fortsatt dekkes i forbindelse med registrering i Foretaksregisteret.</p>
<p>Revisorforeningen er enig i at det ikke innføres eller videreføres gebyrer når kostnadene med å administrere gebyret overstiger gebyrinntektene. Gebyr på innsending av årsregnskap og mellombalanser gir i tillegg risiko for at færre regnskaper sendes inn eller at de sendes inn senere. Vi støtter derfor forslaget.</p>
<h3>Kostnader ved papirbasert og elektronisk innsending</h3>
<p>Det er ulike satser på gebyrer om innsending skjer på papir eller elektronisk. Vi ville imidlertid forventet en betydelig større forskjell på kostnadene ved å administrere innsending på papir og elektronisk enn det de foreslåtte gebyrene tilsier. Dette stiller vi spørsmål ved i høringen.</p>
<h3>Offentlig kostnadsrapportering</h3>
<p>Revisorforeningen har ved flere anledninger bedt om at Brønnøysundregistrenes regnskap utarbeides på en måte hvor kostnadene ved de ulike aktivitetene synliggjøres i regnskapet. Utarbeidelse av regnskap skal skje på en måte som gir brukergruppene de opplysninger som er nyttige og som kan bidra til at brukerne gjør fornuftig bruk av opplysningene. Dagens regnskap oppfyller ikke et slikt formål. Vi gjentar behovet for en slik endring av regnskapet og at vi gjerne bidrar i en slik prosess.</p>
<p>Revisorforeningen mener at Brønnøysundregistrene må utarbeide relevant og pålitelig kostnadsrapportering for hvert register og hver tjeneste som grunnlag for fastsetting av gebyrsatsene. Kostnadsrapporteringen må gjøres offentlig tilgjengelig slik at også andre enn de ansvarlige myndighetene kan vurdere pengebruken og kostnadsfordelingen i Brønnøysundregistrene.</p>