Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Budsjettforliket mellom Regjeringen og SV er klart - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>I tillegg kommer høyere verdsettelse av sekundærbolig og dyre primærboliger.</p>
<p>Budsjettforliket innebærer netto skatt- og avgiftsøkninger på 783 millioner kroner. Økningene beløper seg til drøyt 2.1 mrd. kroner, mens reduksjonene beløper seg til 1,3 mrd. kroner.</p>
<h3>Strammere utflyttingsskatt fra 29. november 2022</h3>
<p>Bestemmelsen som sier at utflyttingsskatt til Norge for fysiske personer opphører etter 5 år som bosatt i utlandet, oppheves. Reglene utvides til å gjelde for overføring av aksjer til nære familiemedlemmer bosatt i utlandet. Endringene skal ha virkning for utflyttinger og overføringer allerede fra og med 29. november 2022.</p>
<h3>Økte bunnfradrag</h3>
<p>Bunnfradragene i inntektsskatten (personfradraget og minstefradraget) og pensjonsskattefradraget øker. Dette gir en skattereduksjon (påløpt) på om lag 955 millioner kroner.</p>
<h3>Redusert BFU-fradrag</h3>
<p>Satsen for BSU-fradrag reduseres fra 20 prosent til 10 prosent. Dette gir en skatteøkning på om lag 575 millioner kroner.</p>
<h3>Økt trinnskatt</h3>
<p>Innslagspunktene for trinnskatten reduseres. Dette gir en skatteøkning på om lag 1,035 milliarder kroner.</p>
<h3>Høyere verdsettelse av boligeiendommer</h3>
<p>Sekundærboliger verdsettes til 100 %, mens verdsettelsen av dyre primærboliger øker til 70 % for verdien over 10 millioner kroner. Dette gir en skatteøkning på 650 millioner kroner.</p>
<h3>Avgiftsendringer</h3>
<p>Det er enighet om følgende avgiftsendringer:</p>
<ul class="list">
<li>Flypassasjeravgiften øker for reiser utenfor EØS. Avgiftsøkning 140 millioner kroner.</li>
<li>Økt CO2-komponent varebil med 12 %. Avgiftsøkning 120 millioner kroner.</li>
<li>Økt omsetningskrav for ikke-veigående til 10 % i 2023. Avgiftsreduksjon 60 millioner kroner.</li>
<li>Avvikling av grunnavgiften. Avgiftsreduksjon 500 millioner kroner.</li>
<li>CO2-avgift – Innføre ny sats for kvotepliktig bruk av mineralolje. Avgiftsøkning 75 millioner kroner.</li>
<li>Redusert innslagspunkt for CO2-komponenten i engangsavgiften fra 87 til 82 gram. Avgiftsøkning 20 millioner kroner.</li>
<li>5 % økt CO2-avgift på sokkelen. Avgiftsøkning 360 millioner kroner.</li>
</ul>
<h3>Verbalforslag</h3>
<p>I tillegg er det inngått en <a href="https://www.sv.no/wp-content/uploads/2022/11/291122-budsjettforlik-avtale-og-verbaler-kl-1730.pdf" target="_blank">verbalavtale</a>&nbsp;der partene forplikter seg til å arbeide for ulike mål, bl.a. innen miljø- og klimatiltak.&nbsp;</p>
<div class="epi-contentfragment">Stortinget2-bredde-1200-web.jpg</div>