Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Behold tittelen som statsautorisert revisor - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Etterutdanningskravet følger av&nbsp;<a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-20-128/KAPITTEL_5#%C2%A75-1" target="_blank">revisorloven 2020 § 5-1</a>.&nbsp;Finanstilsynet har publisert en utfyllende artikkel om&nbsp;<a href="https://www.finanstilsynet.no/konsesjon/revisor/hvilke-krav-gjelder-etter-at-du-har-fatt-godkjenning/" target="_blank">kravet til løpende etterutdanning og dokumentasjon av etterutdanningen</a>. Se også vår artikkel om <a title="krav til etterutdanning" href="/link/f5ef18cfce664ac8b67b2232800a2556.aspx" target="_blank">krav til etterutdanning</a>.</p>
<h3>Søknad til Finanstilsynet om revisorregisternummer</h3>
<p>Dersom du ikke har revisorregisternummer, må du <a title="søke Finanstilsynet om revisorregisternummer" href="https://www.finanstilsynet.no/konsesjon/revisor/tildeling-av-revisorregisternummer/" target="_blank">søke Finanstilsynet om revisorregisternummer</a> innen utgangen av 2023 for å kunne fortsette å bruke tittelen statsautorisert revisor når vi passerer årsskiftet.&nbsp;Du må ved søknaden dokumentere minst 120 etterutdanningstimer for siste treårsperiode (2020-2022 eller 2021-2023) og skikkethet (politiattest, egenerklæring og skattemelding/siste skattefastsetting). Treårsperioden er enten de tre foregående kalenderårene, eller inneværende år og de to foregående kalenderårene.&nbsp;</p>
<p><em>Unntak fra kravet til dokumentasjon av etterutdanningen ved innsendelse av søknad om revisorregisternummer:</em> Hvis du avla siste nødvendige eksamen i revisorutdanningen i 2019 trenger du ikke å sende inn dokumentasjon av etterutdanningstimer, men Finanstilsynet forutsetter at du oppfyller etterutdanningskravet innen utgangen av 2023.&nbsp; &nbsp;</p>
<h3>Kursoversikt på Revisorforeningen som dokumentasjon av din etterutdanning</h3>
<p>Hvis du er&nbsp;<a title="medlem i Revisorforeningen" href="/link/b972bd651848496ba2545ce54f2da1b6.aspx" target="_blank">medlem i Revisorforeningen</a>&nbsp;og/eller har&nbsp;<a title="Rekomp kursabbonement" href="/link/dd9a94b023574c9eacc23ea7dec77a4c.aspx" target="_blank">Rekomp kursabbonement</a>, har du tilgang til en&nbsp;<a title="kursplanlegger" href="/link/c098618aca7744bba973a1af8655e9cf.aspx" target="_blank">kursplanlegger</a>&nbsp;på revisorforeningen.no.</p>
<p>Slik dokumentrer du enklest din etterutdanning når du&nbsp;<a title="søker Finanstilsynet om revisorregisternummer" href="https://www.finanstilsynet.no/konsesjon/revisor/tildeling-av-revisorregisternummer/" target="_blank">søker Finanstilsynet om revisorregisternummer</a>,&nbsp;dersom du bruker Revisorforeningens kurstjenester:</p>
<ul class="list">
<li>Last ned kursrapporten(e) for den aktuelle treårsperioden under&nbsp;<a title="historikk" href="/link/31e850c529b8425ca3a56d9935a4691a.aspx" target="_blank">historikk</a>.
<ul>
<li><strong>Kursrapport Revisorforeningen:</strong> For kurs hos Revisorforeningen, er det tilstrekkelig for Finanstilsynet at du legger ved kursrapporten. Du trenger ikke sende inn eller oppbevare kursbevis for det enkelte kurs i tillegg, <span>rapporten oppfyller både kravet til kronologisk oversikt og bekreftelse på gjennomført strukturert opplæring</span>.&nbsp;</li>
<li><strong>Kursrapport egenregistrert opplæring:</strong> Du kan også registrere kurstimer fra andre leverandører og <a title="ikke-strukturert etterutdanning" href="/link/e6f4c72e02c74878a334e680ccd93c73.aspx" target="_blank">ikke-strukturert etterutdanning</a>. Kursrapporten for egenregistrert opplæring oppfyller kravet til kronologisk oversikt.</li>
<li><strong>Bekreftelser egenregistrert opplæring:</strong> I tillegg må du sende med bekreftelser på gjennomført opplæring, se&nbsp;<a title="Finanstilsynets webartikkel" href="https://www.finanstilsynet.no/konsesjon/revisor/hvilke-krav-gjelder-etter-at-du-har-fatt-godkjenning/" target="_blank">Finanstilsynets webartikkel</a>&nbsp;for omtale av kravene til bekreftelsenes innhold.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<div class="epi-contentfragment">Kursrapport.png</div>
<p>Tilsvarende gjelder dersom om Finanstilsynet ber deg dokumentere din etterutdanning etter at du har fått revisorregisternummer.</p>
<h3><span>Hvordan vite om du har revisorregisternummer?</span></h3>
<p><span>Er du usikker på om du er revisor med eller uten revisorregisternummer? Det finner du ut om du søker på navnet ditt i&nbsp;</span><a title="Finanstilsynets virksomhetsregister" href="https://www.finanstilsynet.no/virksomhetsregisteret/" target="_blank">Finanstilsynets virksomhetsregister</a><span>.</span></p>
<div class="epi-contentfragment">Finanstilsynets virksomhetsregister.png</div>
<h3>Hva skjer hvis du ikke søker Finanstilsynet om revisorregisternummer innen utgangen av 2023?</h3>
<p>Hvis du som mangler revisorregisternummer ikke søker Finanstilsynet innen utgangen av 2023, blir tittelen din automatisk deponert. Det innebærer at i mellomperioden kan du ikke bruke tittelen statsautorisert revisor, men du kan søke om å få tittelen igjen på et senere tidspunkt. Kravene som stilles til søknad og dokumentasjon ved søknad om godkjenning etter deponering er tilsvarende som ved søknad om revisorregisternummer.</p>
<h3>Du som har fått godkjenning som statsautorisert revisor etter 1.1.2021</h3>
<p>Kravene til etterutdanning skal første gang være oppfylt fra og med det fjerde årsskiftet etter at du fikk godkjenning som statsautorisert revisor, jf. <a title="revisorloven § 5-1 tredje ledd" href="https://lovdata.no/lov/2020-11-20-128/§5-1" target="_blank">revisorloven § 5-1 tredje ledd</a>. Det betyr at hvis du fikk godkjenning som statsautorisert revisor i løpet av 2021, må etterutdanningskravet første gang være oppfylt fra og med 1. januar 2025. Fiananstilsynet har lagt til grunn at i den første perioden med etterutdanning kan revisor medregne etterutdanningstimer gjennomført fra tidspunktet godkjenningen ble tildelt.</p>
<h3>Du som skal søke om godkjenning som statsautorisert revisor og har eldre utdanning</h3>
<p>Hvis siste eksamen i revisorutdanningen er avlagt for mer enn fem kalenderår siden, må søkere som skal bli statsautorisert revisor dokumentere 120 etterutdanningstimer for de tre siste kalenderårene eller for inneværende og de to siste kalenderårene.</p>
<p>I denne sammenheng er etterutdanningstimene et konsesjonsvilkår, som må være oppfylt på søknadstidspunktet. Det er ikke adgang til dispensasjon fra dette vilkåret.</p>
<h3>Du som ikke praktiserer som revisor</h3>
<p>Dersom du ikke praktiserer som revisor, og ikke ønsker å oppfylle kravet til løpende etterutdanning for å kunne bruke tittelen statsautorisert revisor, kan du deponere tittelen din. Dette skjer automatisk dersom du ikke har revisorregisternummer og ikke søker Finanstilsynet om revisorregisternummer innen 31.12.2023.</p>
<p><span>Deponering betyr at du frivillig sier fra deg revisorgodkjenningen, og at du senere kan aktivere godkjenningen med en forenklet søknadsbehandling i Finanstilsynet.</span><br /><br /><span>Med deponert godkjenning kan du ikke bruke revisortittelen. Du behøver ikke å oppfylle kravene til etterutdanning. Du fortsetter som fullverdig medlem av Revisorforeningen.</span></p>
<p>Dersom du har revisorregisternummer, må du selv <a title="melde fra til Finanstilsynet" href="https://www.finanstilsynet.no/konsesjon/revisor/hvordan-slette-en-godkjenning-som-registrert-eller-statsautorisert-revisor/" target="_blank">melde fra til Finanstilsynet</a>&nbsp;dersom du ønsker å deponere tittelen din.&nbsp;Du skal bruke <a title="Altinn-skjemaet KRT-1031" href="https://www.altinn.no/skjemaoversikt/finanstilsynet/sletting-av-godkjenning-som-revisor-/" target="_blank">Altinn-skjemaet KRT-1031</a> til dette.</p>
<h3>Har du spørsmål til innholdet i denne artikkelen?</h3>
<p><a href="/link/932676e62d8a4b888378b7dc71b4aba9.aspx" target="_blank">Kontakt oss</a>&nbsp;(Velg tema: Utdanning)</p>