Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Barnehagedrift etter ny barnehagelov og merverdiavgiftskompensasjon - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<h3>Hvilke barnehager har rett på momskompensasjon</h3>
<p>Alle barnehager som er omfattet av barnehageloven § 6 har rett på momskompensasjon uavhengig av organisasjonsform. Familiebarnehager med såkalt dobbel gruppe, trenger godkjenning i henhold til barnehageloven § 6 og er dermed omfattet.</p>
<p>Ny barnehagelov innebærer at hver barnehage som er omfattet av de nye reglene skal være et selvstendig rettssubjekt. Hver barnehage skal registreres i Enhetsregisteret og vil få eget organisasjonsnummer. Merverdiavgiftskompensasjon skal fremmes av hver enkelt barnehage.</p>
<h3>Barnehager som holder til i egne bygg</h3>
<p>Barnehagen gis momskompensasjon på varer og tjenester som anskaffes til bruk i barnehagedriften. Kostnader til egne driftsbygninger vil gi rett til momskompensasjon forutsatt at lokalene er godkjent for barnehagedrift. Familiebarnehager som holder til i egne hjem har ikke krav på momskompensasjon for kostnader som gjelder boligen, dette fordi anskaffelsene anses å dekke et boligformål.</p>
<h3>Barnehager som holder til i leide bygg</h3>
<p>Utleie av fast eiendom er unntatt fra avgift. Ved utleie til private barnehager skal utleier fakturere barnehagen uten merverdiavgift, da dette er utleie av fast eiendom. Utleier kan ikke frivillig registrere seg for denne utleien.</p>
<h3>Omorganisering og justering av kompensert merverdiavgift</h3>
<p>Ny barnehagelov fører til at private barnehager må omorganiseres. Dette kan føre til endringer med hensyn til om barnehagen drives i egne eller leide bygg. For barnehager som tidligere har vært drevet i leide bygg, og som etter omorganiseringen drives i eget bygg, kan justeringsreglene gi mulighet for kompensasjon på tidligere påkostninger på eiendommen. Motsatt vil det for barnehager som tidligere ble drevet i egne bygg, kunne oppstå en plikt til å betale tilbake kompensert merverdiavgift, for eksempel når omorganiseringen fører til at barnehagedriften skilles ut som egen virksomhet og eiendommen leies ut til barnehagen.</p>