Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Bærekraftstandarder for Europa - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p><a href="https://www.efrag.org/lab3" target="_blank">EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)</a> utarbeidet i løpet av et år 13 utkast til standarder for rapportering av bærekraft. Utkastene har nå vært på høring. Revisorforeningen har i sin høringsuttalelse støttet utkastene, men også pekt på områder hvor det er behov for klargjøring. I tillegg understreker vi at det er meget omfattende krav til rapportering og at selskapene vil trenge mye tid for å klare å rapportere for 2024 som er året de første og største selskapene skal rapportere for.</p>
<p>Høringen består av 195 spørsmål som er besvart i en web-portal. Revisorforeningens oversendelsesbrev finner du vedlagt.</p>
<p>Standardene fra EFRAG (<a href="https://www.efrag.org/lab3#subtitle1" target="_blank">ESRS – European Sustainability Reporting Standards</a>) følger av EUs regnskapsdirektiv og vil komme som krav også etter norsk lovgivning. Norske selskaper som allerede rapporterer etter <a href="https://www.globalreporting.org/" target="_blank">GRI</a>, &nbsp;<a href="https://www.fsb-tcfd.org/recommendations/#:~:text=The%20TCFD%20recommendations%20on%20climate,included%20in%20mainstream%20financial%20filings" target="_blank">TCFD</a> eller andre standarder, vil derfor ha en stor jobb å gjøre for å tilpasse seg ESRS.</p>
<p>Revisorforeningen ber EFRAG om å fortsette samarbeidet med <a href="https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/" target="_blank">ISSB</a> for å hindre ulikheter mellom disse to settene med standarder for å unngå merarbeid for selskapene, brukerne og revisorene som skal attestere opplysningene.</p>
<p>To av ulikhetene mellom ISSB og EFRAG er hvilke brukergrupper som skal hensyntas og hvordan vesentlighet skal praktiseres. Det er litt uklart hvor store forskjellene er, og med kravene i EU-direktivet er de ikke helt til å unngå at det vil være forskjeller. Revisorforeningen ber derfor om at EFRAG bruker mer veiledning og flere eksempler for å vise hvilke forskjeller det vil være i praksis.</p>
<p>EU-direktivet åpner for en gradvis gjennomføring av kravene da en full oppfølging av alle krav ikke vil være mulig med de omfattende kravene og det vil være vanskeligheter med å innhente grunnlagsopplysninger. Revisorforeningen ber EFRAG være mer konkrete i hvordan selskapene rent praktisk skal kunne gjennomføre en slik trinnvis implementering.</p>
<p>Gjennomføringen blir en krevende oppgave både for små og store selskaper, og for revisorene. Vi minner om Revisorforeningens nye <a href="/link/cdd559de1e4d4cec95b1a98862c1e26a.aspx" target="_blank">Akademiet for bærekraftsrapportering</a> som gir en god oversikt over de nye kravene.</p>