Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Arbeidsgiveravgift for 2023 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har godkjent ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for perioden 2022−2027. Hovedtrekkene i den tidligere ordningen er videreført.</p>
<h3>Endringer for 2023</h3>
<h4>Ekstra arbeidsgiveravgift</h4>
<p>Det er fra 1. januar 2023 innført en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for lønnsinntekter over 750 000 kroner. Dette gjelder i alle soner, også for arbeidsgivere i kommuner som i dag har 0-sats for arbeidsgiveravgift.</p>
<p>Beløpsgrensen gjelder isolert for hver rapporterende arbeidsgiver. Ved bevisste omgåelser der det brukes flere arbeidsgivere for å redusere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget, for eksempel i et konsern, kan det foretas gjennomskjæring etter reglene i skatteloven § 13-2. Se <a href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-ls-20222023/id2931482/?ch=2#kap5-1" target="_blank">Prop. 1 LS (2022-2023) pkt. 5.1.</a></p>
<p>Ekstra arbeidsgiveravgift beregnes og fastsettes fra den kalendermåned fastsatt beløpsgrense overskrides.</p>
<p>Det skal ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift av andel av arbeidsgivers premiebetaling og tilskudd til kollektiv tjenestepensjonsordning som er offentlig eller som går inn under skatteloven § 6-46.</p>
<h4>Foretak i økonomiske vansker</h4>
<p>Fra 2023 er det opprettet en egen beregningskode som skal benyttes av foretak i økonomiske vanskeligheter, se nærmere i punkt 4.5 og 7 i meldingen. Det er også gjort en presisering i punkt 4.7 om at unntaket for foretak i økonomiske vanskeligheter ikke gjelder på Svalbard.</p>
<p>For statsstøtte i form av differensiert arbeidsgiveravgift er beløpsgrensen for når støtte skal meldes til «Register for offentlig støtte» redusert fra 500 000 til 100 000 euro for støtte tildelt fra og med 2022. Dette gjøres ved å levere <a href="https://www.skatteetaten.no/skjema/melding-om-offentlig-stotte-under-skatteetatens-stotteordninger/" target="_blank">skjemaet RF-1354</a>. I skjemaet skal støtte for 2022 rapporteres på støtteordningen «Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift».&nbsp;Se nærmere i punkt 9 i meldingen.</p>