Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Åpenhet om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold - ny lov - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p><span>Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.</span></p>
<h3><span><span>Hvem gjelder loven for?</span></span></h3>
<p><span><span>Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.</span></span></p>
<p>Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:</p>
<ol class="list">
<li>Salgsinntekt: 70 millioner kroner</li>
<li>Balansesum: 35 millioner kroner</li>
<li>Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk</li>
</ol>
<h3>Egne aktsomhetsvurderinger</h3>
<p>Selskapene må utføre egne aktsomhetsvurderinger knyttet til overholdelsen av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhol i egen virksomhet og leverandørkjeden. Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.</p>
<p>Selskapene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene. Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider. Den kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven. Det skal opplyses&nbsp;i årsberetningen hvor redegjørelsen er tilgjengelig.</p>
<h3>Innen 30. juni hvert år</h3>
<p>Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Den skal signeres av styret og daglig leder på samme måte som årsregnskapet.</p>
<div class="epi-contentfragment">Åpenhetsloven-ill.jpg</div>