<p><span>I en uttalelse besvarer Skattedirektoratet disse spørsmålene.&nbsp;</span></p>
<p><span>Salgsdokument skal utstedes til det subjektet som inngår avtale/kontrakt om kjøp av varer eller tjenester, eventuelt den fysiske eller juridiske personen vedkommende opptrer på vegne av på avtaletidspunktet etter fullmakt.</span></p>
<p><span><span>Når det gjelder spørsmålet om det foreligger fradragsrett for inngående avgift, bemerkes at dette krever andre vurderinger enn hvem som skal angis som kjøper i salgsdokumentet. Et sentralt spørsmål er om anskaffelsen er tilstrekkelig dokumentert og om anskaffelsene er «til bruk i» arbeidsgivers avgiftspliktige virksomhet, jf. mval § 8-1.</span></span></p>