<p>Kommunene fikk i 2020 et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering. Tilskuddet skulle i utgangspunktet brukes i 2020, men departementet konkluderte etter en gjennomgang av rapporteringen for bruken av tilskuddet i 2020, at ubenyttet tilskudd kunne benyttes også i 2021, jf.&nbsp;departementets brev av 7. juli 2021 om "Vedlikeholdstilskuddet 2020 – sluttrapporteringen og videre bruk av tilskuddet".</p>
<p>KDD har i brev av 16. februar 2022 til Statsforvalterne orientert nærmere om rapportering for 2021.</p>
<p>De kommunene dette gjelder skal rapportere på bruken av de ubenyttede midlene i 2021 til Statsforvalteren. Hvis det ubenyttede tilskuddet utgjorde 500 000 kroner eller mer, er det også krav om revisorattestasjon.</p>