Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Statsbudsjettet 2023 - skatt - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Stortinget.jpg</div>
<h4><b>Ekstra arbeidsgiveravgift for lønn over 750&nbsp;000 kroner</b></h4>
<p>Regjeringen foreslår at det innføres en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 pst. for lønnsinntekter over 750 000 kroner. Dette gjelder alle soner. Det er ment at tiltaket skal gjelde en avgrenset periode.</p>
<h4><b>Økt utbytteskatt</b></h4>
<p>Skattesatsen øker med 2 prosentenheter til 37,84 %. Dette skjer ved at oppjusteringsfaktoren øker fra 1,6 til 1,72.</p>
<p>Økningen i oppjusteringsfaktoren gjelder også aksjegevinst- og tap og gevinst og tap ved realisasjon av andel i selskap med deltakerfastsetting.</p>
<p>Endringene trer i kraft fra og med 6. oktober 2022. (For ekstrabeskatning av renteinntekter på lån til selskap etter <a href="https://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/%C2%A75-22" target="_blank">skatteloven § 5-22</a> trer endringen i kraft først fra 2023.)</p>
<h4><b>Formuesskatt</b></h4>
<p>Verdsettelsen av aksjer og næringseiendom øker fra 75 til 80 pst. Driftsmidler som eies direkte, skjermes fra denne økningen, og verdsettelsen reduseres i stedet til 70 pst.</p>
<p>Bunnfradraget videreføres på 1,7 mill. kroner (3,4 mill. kroner for ektepar). Dødsbo får rett til vanlig bunnfradrag også for år etter dødsåret.</p>
<p>Skattesatsen for formue inntil 20 mill. kroner øker fra 0,95 til 1 pst. Skattesatsen for formue over 20 mill. kroner holdes uendret (1,1 pst.)</p>
<h4><b>Skattesatser på inntekt</b></h4>
<p>Skattesatsene på alminnelig inntekt holdes uendret (22 %).</p>
<p>Personfradraget øker fra kr 58 250 til kr 73&nbsp;100.</p>
<p>Minstefradraget holdes uendret. Nedre grense for minstefradrag, i dag kr 31 800 på lønn, avvikles.</p>
<p>Trygdeavgiftssatsene reduseres med 0,1 prosentenheter til hhv. 7,9 og 11,1 pst.</p>
<p>Trinnskatten i trinn 1 og 2 holdes uendret. I de øvrige trinnene økes satsene med 0,1 – tilsvarende reduksjonen i trygdeavgiften.</p>
<h4><b>Andre fradrag </b></h4>
<p>Fagforeningsfradraget: Maksimalt fradrag øker fra 5 800 til 7 700 kroner.</p>
<p>Pendlere: Pendlere som bor på brakke, gis rett til fradrag for og skattefri dekning av kost uavhengig av om det foreligger kokemulighet med en sats på kr 177 pr. døgn (2023).</p>
<p>Særskilt fradrag i Troms og Finnmark (tiltakssonen): Fradraget øker fra 20&nbsp;000 til 20&nbsp;550.</p>
<p>Særfradraget for enslige forsørgere avvikles fra 1. mars 2023 mot at den utvidede barnetrygden øker tilsvarende maksimal skatteverdi.</p>
<p>Særregelen om fradrag for kostnader til doktorgradsarbeid oppheves.</p>
<h4><b>El-bil</b></h4>
<p>Regjeringen foreslår å oppheve den gjenstående særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen. Denne innstrammingen kommer i tillegg til forslaget om at det skal videre betales full omregistreringsavgift og MVA for kjøpsbeløp over 500&nbsp;000 kroner.</p>
<h4><b>Skattlegging av privat konsum i selskap</b></h4>
<p>Finansdepartementet sendte derfor et forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap på <a href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-sarregler-om-skattlegging-av-privat-konsum-i-selskap/id2911994/" target="_blank">høring 9. mai 2022</a>. Det tar tid å gå gjennom alle høringssvarene og å utarbeide justeringer av forslaget. Regjeringen vil legge frem et justert forslag i 2023, med sikte på ikrafttredelse i 2024.</p>
<h4><b>Grunnrenteskatt</b></h4>
<p>Det er foreslått store endringer i form av grunnrenteskatt på havbruk, vannkraft og vindkraft. Disse ble presentert i forrige uke. <a href="/link/c72c1d0c2a4340c393a7ff4aa674a39a.aspx" target="_blank">Se tidligere sak på revisoforeningen.no</a>.</p>
<p>I tillegg foreslås det nå en endring i de midlertidige reglene i petroleumsskattereglene som ble vedtatt under koronautbruddet ved at friinntektssatsen reduseres fra 17,69 til 12,4 pst. Se <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strammer-inn-skattereglene-for-petroleumssektoren/id2930396/" target="_blank">pressemelding fra Finansdepartementet</a>.</p>
<h4><b>Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende</b></h4>
<p>Regjeringen foreslår at ordningen der selvstendig næringsdrivende mv. og frilansere i en skattefavorisert innskuddspensjonsordning utvides slik at man kan spare fra første krone. I dag omfatter ikke ordningen inntekter mellom 0 og 1G.</p>
<h4><b>Exitskatt</b></h4>
<p>Finansdepartementet utreder strengere regler for beskatning av personer som flytter ut av Norge med urealiserte aksjegevinster. Reglene må utformes slik at de fungerer mest mulig effektivt og at de er innenfor det EØS-rettslige handlingsrommet.</p>
<h4>Elavgift for datasentre og kryptoutvinning</h4>
<p>Regjeringen foreslår å avvikle den reduserte satsen i elavgiften for datasentre. Kraft til datasentre vil dermed være ilagt elavgift etter alminnelige satser, i likhet med kraft til andre tjenesteytende næringer. Se <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avvikler-redusert-elavgift-for-datasentre-og-kryptoutvinning/id2930646/" target="_blank">pressemelding fra Finansdepartementet</a>.</p>