<p><span>Manglende overholdelse av fristen bør normalt kommuniseres skriftlig til styret, jf. revisorloven § 9-5. K<span>ravet i tidligere revisorlov om å avgi revisjonsberetning også "når årsregnskap ikke foreligger eller er ufullstendig", er imidlertid ikke videreført i ny revisorlov</span>.&nbsp;</span>Det er tilstrekkelig å avgi revisjonsberetning etter at regnskapet er avlagt, selv om det blir avlagt etter fristen.&nbsp;</p>
<p>Hvis årsregnskapet ikke er vedtatt av styret slik at det kan godkjennes i generalforsamlingen innen fristen 30. juni, vurderer revisor hvor lang fristoverskridelsen er og hvilken betydning dette har for aksjeeierne. En oversittelse av fristen vil ofte ikke være noe alvorlig brudd på aksjeloven som det er behov for å omtale i revisjonsberetningen.&nbsp;</p>
<p>Dersom det er behov for å omtale forholdet i revisjonsberetningen, vises det til <a title="eksempelsamlingen for revisjonsberetning etter ny revisorlov" href="/link/9bfb1219a7cd4bf0b89b16ddcfb77e56.aspx" target="_blank">eksempelsamlingen for revisjonsberetninger</a> eksempel P3&nbsp;<em>Andre forhold – årsregnskapet avlagt etter lovens frist</em>.</p>
<p>Takk for innspill fra dere medlemmer som har oppfordret oss til å minne om dette. Slike innspill til Revisorforeningen kan sendes inn i <a title="Veiledningstjenesten – fagområde: innspill" href="/link/96ef35b15ac44c86834654b13f97386d.aspx" target="_blank">Veiledningstjenesten – fagområde: innspill</a>.</p>