Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Oversettelse av ISQM 1 og 2 er nå på høring - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<h3>ISQM 1 og 2</h3>
<p>ISQM 1 setter krav til revisjonsforetakets system for kvalitetsstyring av revisjonsoppdrag samt oppdrag om forenklet revisorkontroll av regnskaper, andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Oppdrag om skatterådgivning eller andre typer rådgivningsoppdrag er ikke direkte dekket av standarden, men det kan være fornuftig å benytte deler av kvalitetsstyringssystemet også på slike oppdrag.</p>
<p>ISQM 2 setter nærmere krav til gjennomføringen av oppdragskontroller, en «second partner review», som i henhold til ISQM 1 må gjennomføres på enkelte oppdrag.</p>
<h3>Forholdet til revisjonsstandardene</h3>
<p>ISQM 1 og 2 gjelder systemet for kvalitetsstyring av oppdrag som må være på plass på foretaksnivå. I et revisjonsselskap inkluderer dette rutiner og retningslinjer fastsatt av styret. ISA 220 (revisjonsoppdrag), ISAE 3000 (attestasjonsoppdrag) og andre standarder, setter krav til kvalitetskontroll på oppdragsnivå. &nbsp;</p>
<h3>Åtte komponenter i ISQM 1</h3>
<p>Standarden er bygget opp av åtte komponenter. De har visse likhetstrekk med komponentene i en internkontroll beskrevet i ISA 315.</p>
<p>De åtte komponentene er:</p>
<ol class="list">
<li>Foretakets risikovurderingsprosses</li>
<li>Styring og ledelse</li>
<li>Relevante etiske krav</li>
<li>Aksept- og fortsettelsesvurdering av klientforhold og enkeltoppdrag</li>
<li>Gjennomføring av oppdrag</li>
<li>Ressurser</li>
<li>Informasjon og kommunikasjon</li>
<li>Overvåkings- og utbedringsprosess</li>
</ol>
<h3>Etableringen av kvalitetsmål</h3>
<p>ISQM 1 krever at de enkelte revisjonsforetakene skal sette kvalitetsmål for sin virksomhet. Kvalitetsmålene skal gi betryggende sikkerhet for at formålet med kvalitetsstyringen oppnås. Standarden angir kvalitetsmål som skal gjelde i alle revisjonsforetak. Disse kvalitetsmålene er generelle, og det kan være nødvendig å fastsette ytterligere kvalitetsmål i det enkelte foretaket.</p>
<p>Kvalitetsmålene skal være utgangspunktet for revisjonsforetakets risikovurderinger – vurderinger av risikoen for at de ulike kvalitetsmålene ikke nås. Rutiner, retningslinjer og andre tiltak som settes i verk for å sikre forsvarlig oppdragskvalitet, skal være egnet til å håndtere de vurderte risikoene. Behovet for nye og oppdaterte kvalitetsmål, risikovurderinger og tiltak, skal følges opp gjennom overvåkings- og utbedringsprosessen og jevnlige evalueringer.</p>
<h3>ISQM 2</h3>
<p>ISQM 2 håndterer utnevnelses og egnethet av oppdragskontroller, og oppdragskontrollererens ansvar relatert til utførelsen og dokumentasjonen av en oppdragskontroll. &nbsp;ISQM 2 gjelder alle oppdrag som krever oppdragskontroll etter ISQM 1.</p>
<h2>Merknader til høringsutkastet</h2>
<p>Det foreliggende høringsutkastet er oversettelse av de tilsvarende internasjonale revisjonsstandardene.&nbsp;</p>
<p>Revisjonskomiteen ber om at skriftlige kommentarer til formuleringer i forslaget, forholdet til norsk lovgivning, etc. sendes til&nbsp;<a href="mailto:ruben.bjerketveit@revisorforeningen.no">ruben.bjerketveit@revisorforeningen.no</a>.</p>