Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Nye dokumentasjonsregler ved krav om nedsetting av formuesverdi på næringseiendom - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Næringseiendom verdsettes som utgangspunkt til 75 prosent av eiendommens beregnede utleieverdi, jf. <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14/KAPITTEL_5-2#%C2%A74-10" target="_blank">skatteloven § 4-10 syvende ledd</a>. Skattyter kan imidlertid kreve at verdien settes ned til 75 prosent av «eiendommens dokumenterte omsetningsverdi». Dette kalles «sikkerhetsventilen».</p>
<p>Finansdepartementet fastsatte den 28. november nye dokumentasjonskrav ved bruk av sikkerhetsventilen. Reglene er inntatt i Finansdepartementets skatteforskrift <a href="https://lovdata.no/forskrift/1999-11-19-1158/§4-10-11" target="_blank">(FSFIN) § 4-10-11</a>.</p>
<p>De nye reglene lyder:</p>
<p><strong>§ 4-10-11.Krav til dokumentasjon</strong></p>
<p>(1) Ved verdsettelse av næringseiendom basert på eiendommens dokumenterte omsetningsverdi, jf. skatteloven § 4-10 syvende ledd tredje punktum, skal dokumentasjonen:&nbsp;</p>
<p style="margin-left: 60px;">a) tidligst være utarbeidet i det første inntektsåret den skal benyttes for, <br />b) være ferdig utarbeidet senest på det tidspunktet det kreves nedsettelse, og kunne fremlegges umiddelbart for skattemyndighetene på forespørsel, <br />c) ikke være utarbeidet av noen som er i et interessefellesskap med eller er i et nærstående- eller avhengighetsforhold til skattyter, <br />d) være utarbeidet av noen med relevant, faglig kompetanse til å foreta verdivurdering av næringseiendom, herunder takstmann eller næringsmegler, og <br />e) inneholde en redegjørelse for vurderingen av eiendommens omsetningsverdi og forutsetningene som denne bygger på.</p>
<p>(2) Som dokumentert omsetningsverdi regnes også eiendommens observerbare omsetningsverdi i inntektsåret det kreves nedsettelse, forutsatt at omsetningen er et fritt salg mellom uavhengige parter.</p>
<p>Nåværende § 4-10-11 blir ny § 4-10-12</p>
<p>De nye reglene trer i kraft fra 2022.</p>
<p>Forslaget har tidligere vært <a href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-presiseringer-av-vilkaret-dokumentert-omsetningsverdi-i-skatteloven-4-10-syvende-ledd/id2911611/" target="_blank">på høring.</a></p>