Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Ber om nye retningslinjer for verdsettelse av oppdrettstillatelser - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Med virkning fra inntektsåret 2022 er reglene for formuesfastsettelse av fiskeri- og oppdrettstillatelser endret slik at alle slike tillatelser skal medregnes i den skattemessige formuen og verdsettes til omsetningsverdi og ikke kostpris. Les mer i forarbeidene til bestemmelsen, <a href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-ls-20212022/id2875345/?ch=2#kap5-6" target="_blank">Prop. 1 LS (2021-2022) kap. 5.6.</a></p>
<p><a href="https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/kunngjoringer/veiledning-formuesfastsettelse-av-akvakulturtillatelser/" target="_blank">Gjeldende retningslinjer</a> tar relativt ukritisk utgangspunkt i auksjonspriser, uten å ta hensyn til at det i de fleste tilfeller foreligger verdireduserende forhold. Etter tilbakemelding fra revisorer med kunder i bransjen har Revisorforeningen sendt brev til Finansdepartementet og Skattedirektoratet med oppfordring om å sette seg ned sammen med representanter fra bransjen og revisorene for å utarbeide nye, mer detaljerte retningslinjer i god tid før skattefatsettingen for 2022. Vi minner i den forbindelse om at forslaget ikke var sendt på høring før det ble fremmet som lovforslag.</p>
<p>Slike retningslinjer bør munne ut i en sjablongmodell som er enkel å praktisere der det tas hensyn til alle relevante reduksjonsfaktorer.</p>